آزمایشگاه شرکت نورد لوله و پوشش نیزار در جهت انطباق مشخصات محصول نهایی با الزامات استانداردهای ملی و بین المللی به تجهیزات مدرن و روز دنیا مجهز شده است. آزمایشگاه این شرکت بطور کلی وظیفه کنترل کیفیت مواد اولیه و محصول نهایی و حصول اطمینان از تطابق مشخصات این مواد با نیازمندی¬ها را به عهده دارد.

کلمه کلیدی خود را تایپ کنید