پوشش داخلی اپوکسی ضد الکتریسیته ساکن

این پوشش به دلیل ممانعت از ایجاد الکتریسیته ساکن، مناسب¬ترین گزینه به عنوان پوشش داخلی خطوط لوله و اتصالات بکار رفته برای انتقال سوخت هواپیما، ترکیبات آروماتیک آتش¬گیر و یا هر ماده قابل استعال دیگر می¬باشد. این پوشش ضمن پیشگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن در برابر خورندگی و رشد میکرو ارگانیسم¬ها نیز مقاوم بوده و ایمنی خطوط لوله را تضمین می¬نماید. شامل:
• پوشش اپوکسی ضد الکتریسیته ساکن
• پوشش اپوکسی محافظ خوردگی و تسهیل جریان
• پوشش پودر اپوکسی برای تیوبینگ

کلمه کلیدی خود را تایپ کنید