محصولات

محصولات

انواع پوشش داخلی 8 الی 120 اینچ و پوشش خارجی 20 الی 120 اینچ و پوشش خارجی روزانه 3000 متر مربع و ظرفیت پوشش داخلی 700/2 متر مربع در یک شیفت

کلمه کلیدی خود را تایپ کنید